Генералова радња- Пријатељство

понедељак, 21. мај 2012.

Пројектне активности


Пројектне активности

Активност
Опис
Начин реализације
Реализатори
Продукт
Термини  рокови
Избор књиге и договр о начину рада
-Најава пројекта, избор ученика;
-избор књиге
-разговор
Данијела Алексић
Изабрана књига „Историја пријатељства“ Барбара Кејн ( приредила)
март 2012.
Подела књиге на поглавља и вођено проучавање књиге
-ради ефикасније обраде књига је подељена на поглавља;
-упутство за читање књиге
-разговор
- предлози начина за тумачење књиге
Данијела Алексић,
Чланови пројектног тима
Штампано упутство за тумачење књиге
04.04.2012.
Разговор о прочитаној књизи
Прво представљање прочитане књиге
-разговр и коментари
Данијела Алексић,
Чланови пројектног тима
Прве белешке о прочитаном садржају;
18.04.2012
Посета носиоца пројекта
Тема разговора:Медијска писменост и психологија медија
-предавање и разговор
Зоран Хамовић
Александар Димитријевић и Лана Бунчић
Интернест- сајт (www.internest.rs/)

20.04.2012.
Посета уредника локалне радио станице школи
Тема разговора:Медијска писменост и психологија медија
-интервју
Зоран Хамовић
Александар Димитријевић и Лана Бунчић,
Чланови пројектног тима
Новинар Миомира
Емисија на Радио Сечњу (radio.gjoy24.com/online/Radio_Secanj_963 )

20.04.2012.
(емисија емитована 23.04.2012.)
Учење о медијима
Умножавање и подела цедеа ученицима за проучавање

радио, филм,фотографија,телевизија,штампани и дигитални медији
Данијела Алексић,
Чланови пројектног тима
Графички прикази
25.04.2012.
-Представљање медијаи Проширивање садржаја одабране књиге
Сваки члан тима представља урађени део задатка ( о одабраном медију и поглавље књиге)
-вршњачко учење
-графички прикази
Чланови пројектног тима
Упознавање о  медијима  и са проширеним садржајем књиге
26.04.2012.
Припрема радионице
Омишљавање радионица за ученике нижих и виших одељења на тему пријатељства

-разговор
-идеје
-претраживање и прикупљање материјала
Данијела Алексић,
Чланови пројектног тима
Прикупљени материјал за реализацију радионица
4.05.2012.
Припрема радионице
Представљање заједнички урађене две радионице :,,Руке пријатељства „ и ,, Мрежа пријатељства“

-договр  о реализацији
-подела задужења
Данијела Алексић,
Чланови пројектног тима
Писана припрема за радионице ,,Руке пријатељства „ и ,, Мрежа пријатељства“

09.05.2012.
Посета  ОШ,,Браћа Стефановић,, и реализација радионица
Реализација радионица  за ученике нижих одељења ( 3.и4.разред) и виших одељења ( 7.разред)
-радионица
Уечници ,наставници , школе „Алекса Шантић“Данијела Алексић,
Чланови пројектног тима
Видео –запис,фотографије,писана припрема
10.05.2012.
Посета ОШ ,,Алекса Шантић“и реализација радионица
Реализација радионица  за ученике нижих одељења ( 3.разред) и виших одељења ( 7.разред)
-радионица
Уечници ,наставници ,стручни сарадник и директор школе „Браћа Стефановић“Данијела Алексић,
Чланови пројектног тима
Видео –запис,фотографије,писана припрема
11.05.2012.
Припрема питања за анкету и анализа реализованих посета
Отворен је блог
Чланови тима су представили своју хипотезу и са проф. Грађанског вспитања, психологом ,вршили одабир и обликовање питања за предстојећу анкету,као и о начину и динамици спровођења исте.-договр
Чланови пројектног тима.
Марица жегарац,проф.грађанског васпитања,Слађана Станков,психолог
Припремљена анкета
Отворен блог :Пријатељство вредност изнад свих других
14.05.2012.

Дебата за ученике СШ,,Вук Караџић,,
-Представљање књиге „Историја пријатељства“
Припремљен је видео запис на тему мушко-женских односа, а потом отворена ид ебата на ову тему.
-дебата
Слађана Станков,психолог,
Чланови пројектног тима.

Извештај ,
Виде озапис  ( из техничких разлога је недоступан)
15.05.2012.
Анализа спроведене анкете
Сређивање, анализа и приказ резултата анкете
-анализа
Тијана  Батањски,
Марија Жегарац, чланови пројектног тима.


Анализирана спроведена анкета
17.05.2012.
Припрема пројектне документације
-Дотеривање урађеног материја за постављање на блог
-састанак и договр
Ментор чланови пројектног тима

18.05.2012.
Писање биографија извештаја у описа пројектних активности
Попуњавање табела и писање биографија чланова тима и ментора.
-писање на основу конкурсне документације
Ментор чланови пројектног тима
Блог
18.и 19.052012.
Евалуцација
Процена рада свих који су у чествовали у раду.
-разговор
Сви чланови и ментор
Уочене снаге и слабости,које  ће помоћи за даљи рад
20.05.2012.
Договор о начину представљања и подела задужења за Фестивал креативности
Договр и подела задужења
-састанак
Сви чланови и ментор
Неостварене активности

  1. Реализација радио емисије на локалној радио станици Сечањ: планирано је представљање књиге и теме, након чега би се укључивали слушаоци.
Разлог неостварености:  није било могуће пронаћи одговарајући термин у тако кратком временском року.
  1. Гостовање на ТВ станици Сантос и представљање пројекта.
Разлог неостварености  је исти као и за реализацију радио емисије.
  1. Првобитно је било планирано да реализујемо радионице у свим основним школама у општини.
Разлог неостварености: Све школе раде у једној смени ( као и наша),те стога слободног простра скоро да и нема. Такође је и одлазак ( сам начин организације пута иако у километрима није много)био непремостив проблем.

Нема коментара: